เป้าประสงค์ (GOAL)

เป้าประสงค์  (GOAL)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

          1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

          2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3. จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายโดยอาศัยองค์กรภายนอก ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: