พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจ  (MISSION)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

          1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย โดยจัดหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ต่อเนื่องและสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน

          2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

          3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาที่หลากหลายและเพียงพอ

          4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

          5. ส่งเสริมชุมชน และองค์กรท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          6. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: