พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจ (MISSION)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย  โดยจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายมีความสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน   พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ   ทำวิจัยในชั้นเรียน  ใช้เทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: