Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2013

พิธีมอบรางวัลโครงการรักการอ่านและกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (พฤกษศาสตร์ศึกษา : ดอกชมจันทร์)

พิธีมอบรางวัลโครงการรักการอ่านและกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (พฤกษศาสตร์ศึกษา : ดอกชมจันทร์)

          วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการรักการอ่าน  ได้แก่  

            ๑)  กิจกรรมการประกวดการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (ประเภททีม ๕ คน)

            ๒)  กิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (พฤกษศาสตร์ศึกษา : ดอกชมจันทร์) 

                   ๒.๑)  กิจกรรมการประกวดคำประพันธ์

                   ๒.๒)  กิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค์คำคม-สื่อภาพ ๓ มิติ (Pop up) ประเภททีม

     การนี้  นายดำรง  ใสแสง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียน  ณ  บริเวณหน้าเสาธง

IMG_6669 IMG_6671 IMG_6672 IMG_6674 IMG_6689 IMG_6695 IMG_6705 IMG_6706 IMG_6732

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ  ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖

          วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  คุณครูวลัยรัตน์  บุญเนตร  พานางสาวพัชรี  ทองแสง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ไปเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ  (ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถหรือพระราชวงศ์ ที่เสด็จในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี)  จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี    ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖   เผื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ  พระมหากรุณาธิคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ระหว่างเวลา  ๐๘:๓๐ น. – ๑๖:๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   นักเรียนคนดังกล่าวได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  พร้อมเงินรางวัล  ๑,๕๐๐  บาท

100_6939 100_6917 100_6925 100_6926 100_6933 100_6935

พิธีมอบรางวัลจากการประกวดคำประพันธ์และบทละคร กิจกรรม “ค่ายการอ่านสานสู่งานเขียนอย่างสร้างสรรค์ ตามโครงการรักการอ่าน

พิธีมอบรางวัลจากการประกวดคำประพันธ์และบทละคร  กิจกรรม “ค่ายการอ่านสานสู่งานเขียนอย่างสร้างสรรค์  ตามโครงการรักการอ่าน

วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ว่าที่ ร.ต.กมล  สาดศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ให้เกียรติมอบรางวัลหนังสือวรรณกรรมแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคำประพันธ์และบทละคร  กิจกรรม “ค่ายการอ่านสานสู่งานเขียนอย่างสร้างสรรค์  ตามโครงการรักการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕”  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดพิธีมอบรางวัล จำนวน  ๑๕  รางวัล  ณ  บริเวณหน้าเสาธง

IMG_6430

IMG_6429

IMG_6409

มอบรางวัล “กิจกรรมตอบปัญหาวรรณกรรม” สีสันวรรณกรรม

มอบรางวัล “กิจกรรมตอบปัญหาวรรณกรรม”  สีสันวรรณกรรม

          วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดพิธีมอบรางวัล “กิจกรรมตอบปัญหาวรรณกรรม”  สีสันวรรณกรรม ตามโครงการรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ระดับ ม.ต้นและ  ม.ปลาย  การนี้ ท่าน ผอ.ว่าที่ ร.ต. กมล  สาดศรี  รอง ผอ. ดำรง  ใสแสง  รอง ผอ. ถาวร  ครองยุทธ  และ รอง ผอ. ธรรมนูญ  ใจเกื้อ  ให้เกียรติมอบรางวัลหนังสือวรรณกรรมแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล รวม ๒๐  คน  ณ  บริเวณหน้าเสาธง

IMG_6267 IMG_6268 IMG_6272 IMG_6275 IMG_6290 IMG_6291 IMG_6301

ค่ายการอ่านสานสู่งานเขียนอย่างสร้างสรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ค่ายการอ่านสานสู่งานเขียนอย่างสร้างสรรค์  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕

                ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ว่าที่ ร.ต.กมล  สาดศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “ค่ายการอ่านสานสู่งานเขียนอย่างสร้างสรรค์”  ตามโครงการรักการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  และนายดำรง  ใสแสง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการในนามคณะกรรมการดำเนินงานให้เกียรติกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ ต่อประธาน   ทั้งนี้  มีนักเรียนกลุ่มสมัครใจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๕  สมัครเข้าร่วมการอบรมจำนวน  ๑๕๐  คน   อบรมระหว่างวันที่  ๑๖-๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  การอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและรักการเขียน  สามารถเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นผลงานของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

รวมภาพกิจกรรมวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

IMG_5769 IMG_5785 IMG_5784 IMG_5795IMG_5808 IMG_5809 IMG_5810 IMG_5811 IMG_5813 IMG_5815 IMG_5817 IMG_5818 IMG_5819 IMG_5827 IMG_5828 IMG_5840 IMG_5846 IMG_5850 IMG_5852 IMG_5853 IMG_5855 IMG_5856 IMG_5858 IMG_5859 IMG_5862 IMG_5874 IMG_5894 IMG_5900 IMG_5908 IMG_5913 IMG_5915 IMG_5917 IMG_5920 IMG_5922

รวมภาพกิจกรรมวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

IMG_5726 IMG_5727 IMG_5930 IMG_5935 IMG_5942 IMG_5948 IMG_5956 IMG_5962 IMG_5965 IMG_5966 IMG_5968 IMG_5972 IMG_5984 IMG_5996 IMG_5999 IMG_6098 IMG_6119 IMG_6124 IMG_6134 IMG_6143 IMG_6181 IMG_6185 IMG_6186 IMG_6190 IMG_6191 IMG_6192 IMG_6193 IMG_6194 IMG_6195 IMG_6196 IMG_6197

พิธีปิดการเข้าค่ายฯ

IMG_6252 IMG_6253 IMG_6256

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวรรณกรรม ตามโครงการรักการอ่าน “สีสันวรรณกรรม” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวรรณกรรม  ตามโครงการรักการอ่าน  “สีสันวรรณกรรม”   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

         วันที่ ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวรรณกรรม    ตามโครงการรักการอ่าน  “สีสันวรรณกรรม”   ระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย  ระหว่าง เวลา  ๐๘:๐๐ น. –  ๐๙:๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ของโรงเรียน  มีนักเรียนระดับ  ม.๔-ม.๖  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้รวม  ๕๕  ทีม  (ทีมละ  ๒  คน)  การแข่งขันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ผลปรากฏดังนี้

รางวัลชนะเลิศ  (ทีมที่ ๓๗)

          ๑.  นางสาววราภรณ์  ชูแก้ว   ชั้น  ม.๕/๑

          ๒.  นางสาวพรธิวา    สิงสันต์   ชั้น  ม.๕/๑

รางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ ๑  (ทีมที่  ๔๑)

          ๑.  นางสาวกันทิมา   ทับทิมหิน   ชั้น  ม.๕/๒

          ๒.  นางสาววันวิสาข์   บุญเต็ม    ชั้น  ม.๕/๒

รางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ ๒   (ทีมที่  ๔๙)

          ๑.  นางสาวณัฐวรรณ  นนทะกา   ชั้น  ม.๕/๑

          ๒.  นางสาวสุดารัตน์  เป็งเส้า    ชั้น  ม.๕/๑

รางวัลชมเชย   อันดับ ๑   (ทีมที่  ๓๓)  

          ๑.  นางสาวกฤตยา  ลาพันธ์  ชั้น  ม.๔/๑

          ๒.  นางสาวธิดารัตน์   ศรีสวัสดิ์    ชั้น  ม.๔/๑

รางวัลชมเชย   อันดับ ๒   (ทีมที่  ๕๑)  

          ๑.  นางสาวไพลิน   วงศ์ตรี  ชั้น  ม.๖/๑

          ๒.  นางสาวสุนารี  อินอร่าม   ชั้น  ม.๖/๑

IMG_5609

IMG_5560

IMG_5653

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวรรณกรรม ตามโครงการรักการอ่าน “สีสันวรรณกรรม” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวรรณกรรม  ตามโครงการรักการอ่าน  “สีสันวรรณกรรม”   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          วันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวรรณกรรม    ตามโครงการรักการอ่าน  “สีสันวรรณกรรม”   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระหว่าง เวลา  ๐๘:๐๐ น. –  ๐๙:๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ของโรงเรียน  มีนักเรียนระดับ  ม.๑-ม.๓  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้รวม  ๘๑  ทีม  (ทีมละ  ๒  คน)  การแข่งขันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ผลปรากฏดังนี้

รางวัลชนะเลิศ  (ทีมที่ ๒๘)

          ๑.  นายฐณะวัฒน์   ครองยุทธ   ชั้น  ม.๓/๑

          ๒.  นายเด่นศักดิ์   เกษแก้ว   ชั้น  ม.๓/๑

รางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ ๑  (ทีมที่  ๗๔)

          ๑.  เด็กหญิงสรวงสุดา  สาศรีเมือง   ชั้น  ม.๒/๑

          ๒.  เด็กหญิงธนภรณ์   ศรีสรรพ์   ชั้น  ม.๒/๑

รางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ ๒   (ทีมที่  ๓๑)

          ๑.  นางสาวทิตยาพร  ครองยุทธ   ชั้น  ม.๓/๑

          ๒.  นางสาวอภิรดี   เสนสาย    ชั้น  ม.๓/๑

รางวัลชมเชย   อันดับ ๑   (ทีมที่  ๗๑)  

          ๑.  เด็กหญิงวรรณวิภา  ศิลารัตน์   ชั้น  ม.๒/๑

          ๒.  เด็กหญิงภนิตา   ชำนาญ    ชั้น  ม.๒/๑

รางวัลชมเชย   อันดับ ๒   (ทีมที่  ๑๕)  

          ๑.  เด็กหญิงจิราภรณ์  ชินทวัน  ชั้น  ม.๓/๒

          ๒.  เด็กหญิงลักขณา   เทียนศรี    ชั้น  ม.๓/๒

IMG_0001 IMG_5418 IMG_5419 IMG_5421 IMG_5422 IMG_5423 IMG_5424 IMG_5425 IMG_5427 IMG_5428 IMG_5429 IMG_5430 IMG_5431 IMG_5432 IMG_5433 IMG_5434 IMG_5435 IMG_5436 IMG_5437 IMG_5438 IMG_5439 IMG_5440 IMG_5441 IMG_5442 IMG_5443 IMG_5446 IMG_5447 IMG_5449 IMG_5451 IMG_5452 IMG_5453 IMG_5454 IMG_5455 IMG_5456 IMG_5457 IMG_5459 IMG_5460 IMG_5461 IMG_5462 IMG_5463 IMG_5464 IMG_5465 IMG_5466 IMG_5469 IMG_5471 IMG_5472 IMG_5475 IMG_5476 IMG_5478 IMG_5479 IMG_5480 IMG_5481 IMG_5482 IMG_5484 IMG_5486 IMG_5487 IMG_5488 IMG_5489 IMG_5490 IMG_5491 IMG_5492 IMG_5493 IMG_5495 IMG_5496 IMG_5498 IMG_5499 IMG_5500 IMG_5501 IMG_5502 IMG_5503