Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2013

ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น

ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น

           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมแสดงความยินดีต่อท่าน ว่าที่ ร.ต.กมล  สาดศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร และท่านดำรง  ใสแสง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  ในเช้าวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

DSC03556 DSC03557 DSC03558 DSC03564

DSC03566

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สายผู้สอน ประจำปี 2556

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  สายผู้สอน  ประจำปี 2556

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกรรณิการ์  พลพวก   ที่ได้รับรางวัล  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  สายผู้สอน  เนื่องในงานวันครู  ครั้งที่  57  ประจำปี  2556  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29

ครูกรรณิการ์

ครูสอนดีศรีเขื่องใน ประจำปี ๒๕๕๖

ครูสอนดีศรีเขื่องใน ประจำปี ๒๕๕๖

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวรินทร   จรูญกิจธรรม   ได้รับรางวัล  ครูสอนดีศรีเขื่องใน  เนื่องในงานวันครู  ครั้งที่  ๕๗  ประจำปี  ๒๕๕๖  จากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเขื่องใน  ในวันที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๖   ณ  หอประชุมมณีเทวา อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ครูวรินทร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารจัดพิธีมอบ “รางวัลเกียรติยศ” ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารจัดพิธีมอบ “รางวัลเกียรติยศ”  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารจัดพิธีมอบ “รางวัลเกียรติยศ” วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  โดยได้รับเกียรติจากท่านดำรง  ใสแสง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ประธานในพิธี  ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่บุคลากรครูและนักเรียน  จำนวน  ๓  รายการหลัก ณ บริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียน ดังนี้

๑.  นางสาวพัชรี  ทองแสง   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ได้รับเกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓   การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติระดับจังหวัดอุบลราชธานี  จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี

๒.  นางสาวมันทนา  ขุมกลาง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   ได้รับเงินรางวัล  ๓,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร  รางวัลชมเชย  ระดับประเทศ  โครงการประกวดบทเรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖  หรือเทียบเท่า เรื่อง  “ศาลรัฐธรรมนูญในความคาดหวังของประชาชนของสังคมไทย” 

๓.  โครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กิจกรรมหมอภาษา  ได้แก่

      ๓.๑   นายปิตุพงษ์  ท่าค้อ   ให้เกียรติรับมอบในนามคณะครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ

      ๓.๒   นางสาวภัทราวรรณ  ทองงาม   ให้เกียรติรับมอบในนามตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ

      ๓.๓   นางสาวภัณฑิรา  วงศ์สาสนธิ์   ให้เกียรติรับมอบในนามตัวแทนนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ

ภาพบรรยากาศ

IMG_5298

นางสาวพัชรี  ทองแสง   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ได้รับเกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓   การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติระดับจังหวัดอุบลราชธานี  จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี

IMG_5301

นางสาวมันทนา  ขุมกลาง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   ได้รับเงินรางวัล  ๓,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร  รางวัลชมเชย  ระดับประเทศ  โครงการประกวดบทเรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖  หรือเทียบเท่า เรื่อง  “ศาลรัฐธรรมนูญในความคาดหวังของประชาชนของสังคมไทย”

โครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กิจกรรมหมอภาษา  ได้แก่

IMG_5302

นายปิตุพงษ์  ท่าค้อ   ให้เกียรติรับมอบในนามคณะครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ

IMG_5303

นางสาวภัทราวรรณ  ทองงาม   ให้เกียรติรับมอบในนามตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ

IMG_5304

นางสาวภัณฑิรา  วงศ์สาสนธิ์   ให้เกียรติรับมอบในนามตัวแทนนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ

ภาพบรรยากาศทั้งหมด