Monthly Archives: พฤษภาคม 2013

ครูภาษาไทยเข้ารับการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ครูภาษาไทยเข้ารับการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

            ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  นางวรินทร  จรูญกิจธรรม  และนายปิยะฤกษ์  บุญโกศล  ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  เข้ารับการอบรมตามโครงการ “การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจะมะมหาราช  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

IMG_3949IMG_3933

ต้อนรับคุณครูสุพักตร์ ทองแสง ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

ต้อนรับคุณครูสุพักตร์  ทองแสง  ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ  ตำแหน่ง  ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

           วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ให้การต้อนรับคุณครูสุพักตร์  ทองแสง  ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ  ตำแหน่ง  ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  พร้อมด้วยให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่เดินทางมาจากโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม  ณ  ห้องประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ ร้านอาหารเซามีแฮง 🙂 อย่างเป็นกันเอง

IMG_8698

คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปภาพกิจกรรมนี้จำนวนที่มากกว่า

ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ให้ผู้เรียนในค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

      คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ให้ผู้เรียนในค่ายปรับความรู้พื้นฐาน นักเรียนใหม่  ม.๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ในวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมมณีเทวา  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ระหว่างเวลา  ๐๙:๓๐ น. – ๑๐:๒๐ น.

IMG_8584

คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ให้ผู้เรียนในค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

    คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ให้ผู้เรียนในค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่  ม.๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ในวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมมณีเทวา  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ระหว่างเวลา  ๐๙:๓๐ น. – ๑๐:๒๐ น.  

IMG_8212

คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า