Monthly Archives: สิงหาคม 2013

ขอแสดงความยินดีกับแม่ครูดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

          วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ขอแสดงความยินดียิ่งกับคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการเลือกจากนักเรียนให้เป็นแม่ครูดีเด่น  ประจำปี ๒๕๕๖   จำนวน ๓ ท่านประกอบด้วย  คุณครูภาณี  พิลารักษ์   คุณครูษษมา  ชิษณุ์สโรชิน   และคุณครูกรรณิการ์  พลพวก  ซึ่งได้รับเกียรติบัตรรางวัลจากท่านผู้อำนวยการ  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ประธานในพิธีฯ  เนื่องในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖   นอกจากนี้คุณครูภาษาไทยทุกท่านต่างพยายามมุ่งมั่นส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ให้นักเรียนและให้นักเรียนส่งผลงานการแต่งคำประพันธ์เข้าประกวด หัวข้อ “แม่ของฉัน” อีกด้วย  วันนี้ขอนำเสนอผลการแข่งขันทักษะการแต่งคำประพันธ์และรูปภาพกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ มาฝากผู้ติดตามทุกท่าน  เชิญชมครับ

001 IMG_5565 (1)คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยเนื่องในการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (ASEAN WEEK) ประจำปี ๒๕๕๖

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยเนื่องในการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (ASEAN WEEK)  ประจำปี ๒๕๕๖

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยเนื่องในการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (ASEAN WEEK)  ระหว่างวันที่  ๕-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ตรงกับวันก่อตั้งอาเซียน ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖   บูรณาการกับโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ประกอบไปด้วย การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ  “อาเซียนร่วมใจ  ก้าวไกลเป็นหนึ่ง”,  “การประกวดแต่งคำขวัญอาเซียนของเรา”  และ  การประกวดนักอ่านข่าวอาเซียนรุ่นเยาว์  (ภาษาไทย)  กิจกรรมทุกกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว  พร้อมรูปภาพกิจกรรมการประกวด  ภาพบรรยากาศในงานสัปดาห์อาเซียน  และผลตัดสินการประกวดอยู่ที่นี่  เชิญชมได้แล้วครับ

002 รอบชิงชนะเลิศอ่านข่าว (23)คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระฯ ภาษาไทย

เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ๒๕๕๖

ชมรมอาสายุวกาชาด ออกเยี่ยมบ้านประชาชน ประจำปี ๒๕๕๖

ชมรมอาสายุวกาชาด  ออกเยี่ยมบ้านประชาชน  ประจำปี ๒๕๕๖

         คุณครูวิภาภรณ์ สุภาพิมพ์  พร้อมด้วยคณะอาสายุวกาชาดโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ออกเยี่ยมบ้านและสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ณ ตำบลท่าไห  ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

DSC04620คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

วันภาษาไทยแห่งชาติที่เขื่องในพิทยาคาร ปี ๒๕๕๖

วันภาษาไทยแห่งชาติที่เขื่องในพิทยาคาร ปี ๒๕๕๖

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๖    ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร   ส่วนในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลให้ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  จำนวน ๓๓ ราย ณ บริเวณหน้าเสาธง  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนของโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารตระหนักถึงความสำคัญของวันภาษาไทย  เห็นคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกอันสำคัญยิ่งของชาติไทย  ร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย  

รายชื่อผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  ประจำปี ๒๕๕๖

ชื่อ-สกุลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

ตำแหน่ง

พระครูโอภาสธรรมโสภณ

เจ้าอาวาสวัดป่าศิลาเลข เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน (ธ)

นายเกษม  นามบุตร

นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน

นายถาวร  ครองยุทธ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจรูญลักษณ์  ทิมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธรรมนูญ  ใจเกื้อ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางภาณี  พิลารักษ์

ครู อันดับ คศ.๓

นางสาววลัยรัตน์  บุญเนตร

ครู อันดับ คศ.๓

นางสาวฉวีวรรณ  ครองยุทธ

ครู อันดับ คศ.๓

นางสาวแอนนา  รัตนภักดี

ครู อันดับ คศ.๓

นายสถาพร  สู่สุข

ครู อันดับ คศ.๑

นายปิตุพงษ์  ท่าค้อ

ครู อันดับ คศ.๑

นางรุ่งเดือนเพ็ญ  ศรีประนม

ครู อันดับ คศ.๓

นางปณิตา  ทางทอง

ครู อันดับ คศ.๓

นางมณีวัณ  บุญเฉลียว

ครู อันดับ คศ.๓

นายสถิตย์  ทองไทย

ครู อันดับ คศ.๓

นางอนงค์  โพธิ์ขาว

ครู อันดับ คศ.๓

นายธนชิต  ศรีสวัสดิ์

ครู อันดับ คศ.๓

นางนันทพร  ร่วมสุข

ครู อันดับ คศ.๒

นางพิไลวัลย์  เครือสิงห์

ครู อันดับ คศ.๓

นางหัสนา  เปียผึ้ง

ครู อันดับ คศ.๓

นางอรุณี  ทองผุด

ครู อันดับ คศ.๓

นางสุภิษฏา  การินทร์

ครู อันดับ คศ.๓

นายบัณฑิต  การินทร์

ครู อันดับ คศ.๓

นางสาวนงลักษณ์  เชื้อประทุม

ครู อันดับ คศ.๓

นางนพวรรณ  พาลี

ครู อันดับ คศ.๓

นายสมพร  สีแสด

ลูกจ้างประจำ

นางสาวพัชฎารินทร์  บุญสมยา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑

นางสาวสุจิตรา  พวงจันทร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑

นางสาวสุพรรณี  มาสุข

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑

นางสาวสุภาวดี  บุ้งทอง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑

นายอภิสิทธิ์  พานจำนงค์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖

นางสาวพัชรี  ทองแสง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

นางสาวศิรินันท์  พงษ์แสนพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

 

วันนี้นำภาพกิจกรรมมาฝากผู้ติดตาม ครับ

IMG_5270

คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

ปฏิบัติธรรม ๕ วัน ๔ คืน โรงเรียนในฝัน

ปฏิบัติธรรม ๕ วัน ๔ คืน โรงเรียนในฝัน

   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  ณ ธุดงคสถานอุบลราชธานี  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยผู้เข้ารับการอบรมได้สมาทานและรักษาศีล ๘ ตลอดระยะเวลา ๕ วัน วันนี้ขอนำภาพบรรยากาศมาฝากผู้ติดตาม ครับ

IMG_5204