Monthly Archives: กรกฎาคม 2014

พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๗

พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ  “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๗

            วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘:๐๐ น.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ  “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าเสาธง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๗  โดยมีว่าที่ ร.ต. กมล สาดศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติถวาย/มอบรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้ครับ

IMG_7543 IMG_7545คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

วันภาษาไทยแห่งชาติ : ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

(ตรงกับวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ของทุกปี)

 

ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ

          สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีในปี  ๒๕๔๒  ได้ประกาศให้วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ของทุกปี  เป็น  “วันภาษาไทยแห่งชาติ”  โดยถือกำหนดจากวันที่  ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย ” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในวาระอันเป็นประวัติศาสตร์ครั้งนั้น  พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยที่มีคุณค่ายิ่งเกี่ยวกับภาษาไทยและการรักษาภาษาไทยให้บริสุทธิ์  ซึ่งได้แสดงให้ประจักษ์ถึงพระปรีชาพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยที่มีต่อการใช้ภาษาไทย จนเป็นที่ประทับใจผู้ร่วมประชุมครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่ง  ความว่า

                “เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้…สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็น ในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่า ๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก”

วัตถุประสงค์

             คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

              ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

              ๒. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

              ๓. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณ ค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติ ไทยตลอดไป

              ๔. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น

              ๕. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ นี้ เราจะใช้ภาษาไทยกันให้ถูกต้องตลอดไปนะครับ

พิธีมอบรางวัลการประกวดทักษะทางวิชาการ วันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๗

 พิธีมอบรางวัลการประกวดทักษะทางวิชาการ วันสุนทรภู่ ประจำปี  ๒๕๕๗

 

            วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘:๐๐ น.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนจากการจัดประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เนื่องในกิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี ประจำปี ๒๕๕๗  การนี้ ว่าที่ ร.ต. กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและให้โอวาทแก่นักเรียน ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

IMG_7484คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

รำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี ประจำปี ๒๕๕๗

รำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี ประจำปี ๒๕๕๗  

           วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  จัดกิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี ประจำปี ๒๕๕๗   ณ หอประชุมมณีเทวา  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ขอเชิญรับชมภาพกิจกรรม ครับ

 

IMAG0401

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา ๒๕๕๗

         วันที่ ๗-๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ (การสอบคัดกรองผู้เรียน) ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.๑ และ ม.๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ  หอประชุมมณีเทวา  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ขอเชิญชมภาพกิจกรรมครับ

IMG_7425คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า