เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ

หัวข้อวิจัย การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย นายธนันดร ใกล้ฝน
ปี พ.ศ. 2556

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวาของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการร้อยกรอง กลอนสักวา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง รวม 12 วัน วันละ 50 นาที รวม 12ชั่วโมง การทดลองครั้งนี้ใช้รูปแบบ One – Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .67 ถึง . 80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .22 ถึง . 57 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่า t
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดฝึกทักษะการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.95/83.22 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถทางการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

 

Posted on พฤศจิกายน 19, 2014, in เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ and tagged . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: