Category Archives: นวัตกรรม

เผยแพร่นวัตกรรมการสอน ชุดฝึกทักษะการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวา

        วันนี้ครูธนันดร ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ขอนำเอกสารเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมการสอน ชุดฝึกทักษะการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวา โดย ครูธนันดร ใกล้ฝน  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ซึ่งพัฒนานวัตกรรมนี้มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน ขอเชิญทุกท่านศึกษา/ติดตามได้ ณ โอกาสนี้ครับ

ส่วนที่ ๑ ปกชุดฝึกทักษะ

ส่วนที่ ๒ คำนำ

ส่วนที่ ๓ สารบัญ

ส่วนที่ ๔ คำแนะนำ

ส่วนที่ ๕ ชุดที่ ๑ เรื่อง คำคล้องจอง

ส่วนที่ ๖ ชุดที่ ๒ เรื่อง คำสัมผัสสระ

ส่วนที่ ๗ ชุดที่ ๓ เรื่อง คำสัมผัสอักษร

ส่วนที่ ๘ ชุดที่ ๔ เรื่อง ข้อบังคับของกลอนสักวา

ส่วนที่ ๙ ชุดที่ ๕ เรื่อง คำสัมผัสนอก

ส่วนที่ ๑๐ ชุดที่ ๖ เรื่อง การเขียนกลอนสักวา

ส่วนที่ ๑๑ ชุดที่ ๗ เรื่อง การเขียนกลอนสักวา

ส่วนที่ ๑๒ ชุดที่ ๘ เรื่อง ฝึกคิดฝึกเขียนกลอนสักวา

ส่วนที่ ๑๓ ชุดที่ ๙ เรื่อง การเขียนกลอนสักวา ๑ บท เกี่ยวกับความประทับใจ

ส่วนที่ ๑๔ ชุดที่ ๑๐ เรื่อง การเขียนสักวา ๑ บท จากจินตนาการ

ส่วนที่ ๑๕ ชุดที่ ๑๑ เรื่อง การเขียนสักวา ๑ บท จากภาพ

ส่วนที่ ๑๖ ชุดที่ ๑๒ เรื่อง การเขียนกลอนสักวาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความนึกฝัน