Category Archives: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

(เผยแพร่ผลงาน) การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ – ครูวรินทร จรูญกิจธรรม

วันนี้ขอนำเสนอผลงานทางวิชาการ  ซึ่งคุณครูวรินทร  จรูญกิจธรรม ครูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ได้ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย  เรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ”  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร แก่ผู้สนใจทั่วไปในสื่อออนไลน์แห่งนี้ ดังนี้ครับ

 

บทคัดย่อ

 

แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ชุดที่ 1)

 

แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ชุดที่ 3)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ

หัวข้อวิจัย การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย นายธนันดร ใกล้ฝน
ปี พ.ศ. 2556

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวาของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการร้อยกรอง กลอนสักวา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง รวม 12 วัน วันละ 50 นาที รวม 12ชั่วโมง การทดลองครั้งนี้ใช้รูปแบบ One – Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .67 ถึง . 80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .22 ถึง . 57 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่า t
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดฝึกทักษะการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.95/83.22 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถทางการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01