ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ตัวกะพริบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นำเสนอรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (SAR)  (๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)  (๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (กิจกรรมการประกวดการเขียนบรรยายภาพ และการแต่งบทร้อยกรอง)  (๘ มีนาคม ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนจากการประกวดแต่งบทเพลงประกอบทำนองเพลงที่ชื่นชอบและร้องเพลงที่แต่งการประกวดการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (ประเภททีม)  : ชมจันทร์  (๗ มีนาคม ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ พิธีมอบรางวัลโครงการรักการอ่านและกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (พฤกษศาสตร์ศึกษา : ดอกชมจันทร์)  (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ  ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  (๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ มอบรางวัล “กิจกรรมตอบปัญหาวรรณกรรม”  สีสันวรรณกรรม  (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ ค่ายการอ่านสานสู่งานเขียนอย่างสร้างสรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  (๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวรรณกรรม ตามโครงการรักการอ่าน “สีสันวรรณกรรม” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวรรณกรรม ตามโครงการรักการอ่าน “สีสันวรรณกรรม” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น  (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารจัดพิธีมอบ “รางวัลเกียรติยศ” ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรับรางวัลห้องเรียนสะอาด  (๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สายผู้สอน ประจำปี 2556  (๑๖ มกราคม ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ ครูสอนดีศรีเขื่องใน ประจำปี ๒๕๕๖  (๑๖ มกราคม ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพานางสาวมันทนา ขุมกลาง เข้ารับรางวัลในโครงการประกวดบทเรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย  (๑๒ มกราคม ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ นำนักเรียนอาสายุวกาชาดร่วมงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  (๖ มกราคม ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖ (๒๘  ธ.ค. ๕๕)

ตัวกะพริบ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารเดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดนครราชสีมา (๑๕-๑๖  ธ.ค. ๕๕)

ตัวกะพริบ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบรางวัลแก่ครูและนักเรียนจากการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม. เขต ๒๙ (๒๗ พ.ย. ๕๕)

ตัวกะพริบ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  ระดับภาค  ๓๑๐e  ครั้งที่  ๑๘  ประจำปี  ๒๕๕๕   และเข้าร่วมประกวดแต่งกลอนและประกวดวาดภาพระบายสี  ครั้งที่  ๔ (๑๗ พ.ย. ๕๕)

ตัวกะพริบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙   การนิเทศเพื่อขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  (๑๓ พ.ย. ๕๕)

ตัวกะพริบ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พระราชอาณาจักรกัมพูชา  (๒๔-๒๖ ต.ค. ๕๕)

ตัวกะพริบ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ  ระดับชั้น  ม.๔-๖  จากการเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  ๖๒  ระดับ  สพม.๒๙   มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  ๖๒  จังหวัดชัยภูมิ  (๒๑ ต.ค. ๕๕)

ตัวกะพริบ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก  ระดับ  ม.๔-๖  มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  ๖๒  จังหวัดชัยภูมิ  (๒๑ ต.ค. ๕๕)

ตัวกะพริบ ครูนำนักเรียนเข้าค่าย  “ต้นกล้าวรรณกรรม”   (๑-๔ ต.ค. ๕๕)

ตัวกะพริบ ค่ายเสริมทักษะภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  (๒๙ ก.ย. ๕๕)

ตัวกะพริบ ร่วมพิธีเปิดศูนย์สื่ออาเซียน  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  (๑๓ ก.ย. ๕๕)

ตัวกะพริบ ค่ายเสริมทักษะภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  (๙ ก.ย. ๕๕)

ตัวกะพริบ ติว GAT1  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  (๘ ก.ย. ๕๕)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: