คลังเก็บบล็อก

พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๖

             ภาพบรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๖  ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ บริเวณหน้าเสาธง  นำภาพกิจกรรมในครั้งนี้มาฝากผู้มาเยี่ยมชมทุกท่านครับ

ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๖

ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปี ๒๕๕๖

               จากการที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารได้กำหนดให้มีกิจกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ  สาระภาษาไทย  เนื่องในกิจกรรม  “รำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี  ประจำปี ๒๕๕๖”  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖  นั้น   มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก  ผลการตัดสินการประกวด/แข่งขันและพิธีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียน ณ บริเวณหน้าเสาธงดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   วันนี้จึงนำผลการตัดสินมาแสดงให้ทราบอีกครั้ง ดังนี้

 

กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

              ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  จัดกิจกรรม “รำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี  ประจำปี ๒๕๕๖”  วันต่อต้านยาเสพติด และสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างเวลา ๐๘:๓๐ น. – ๑๑:๓๐ น.  ณ  หอประชุมมณีเทวา  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  โดยมีท่านว่าที่ ร.ต. กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  คุณครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเป็นจำนวนมาก  การนี้  ท่านกองตรี วรานนท์  ยิ้มมงคล  นายอำเภอเขื่องใน  ให้เกียรติมาร่วมงานวันสุนทรภู่  ซึ่งมีกิจกรรมการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย (บางกิจกรรม)  ทุกกิจกรรมการแข่งขันได้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖  เช่น การวาดภาพ  การเขียนเรียงความ  การคัดลายมือ  การแต่งคำประพันธ์  การจัดป้ายนิเทศ  การเปิดพจนานุกรมไทย  การตอบปัญหาประวัติและผลงานของสุนทรภู่  การประกวดขับร้องหมอลำอนุรักษ์ไทย  การอ่านทำนองเสนาะ  การแสดงละครประยุกต์วรรณกรรมสุนทรภู่  การแสดงจินตลีลา   ส่วนกิจกรรมที่ยังไม่ได้มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้นักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจะทำพิธีมอบรางวัลให้นักเรียนในวันถัดไป ณ บริเวณหน้าเสาธง  โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามเสียงตามสายของโรงเรียน   ส่วนวันนี้ ขอนำเสนอรูปภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม  “รำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี  ประจำปี ๒๕๕๖”  มาฝากผู้ชมทุกท่านครับ 

IMG_0036

คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปภาพกิจกรรมนี้จำนวนที่มากกว่า

ครูภาษาไทยเข้ารับการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ครูภาษาไทยเข้ารับการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

            ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  นางวรินทร  จรูญกิจธรรม  และนายปิยะฤกษ์  บุญโกศล  ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  เข้ารับการอบรมตามโครงการ “การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจะมะมหาราช  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

IMG_3949IMG_3933

ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ให้ผู้เรียนในค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

      คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ให้ผู้เรียนในค่ายปรับความรู้พื้นฐาน นักเรียนใหม่  ม.๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ในวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมมณีเทวา  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ระหว่างเวลา  ๐๙:๓๐ น. – ๑๐:๒๐ น.

IMG_8584

คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

          วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ จัดโดยงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 

IMG_7412 IMG_7424 IMG_7436 IMG_7438

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (กิจกรรมการประกวดการเขียนบรรยายภาพ และการแต่งบทร้อยกรอง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (กิจกรรมการประกวดการเขียนบรรยายภาพ และการแต่งบทร้อยกรอง)

              วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  บริเวณหน้าเสาธง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารจัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (พฤกษศาสตร์ศึกษา : ดอกชมจันทร์))   ตามโครงการรักการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่  ๑๕  มกราคม –  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖   โดยได้รับเกียรติจากนายดำรง  ใสแสง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียน  ดังนี้     

                 ๑)  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  จากการประกวดการเขียนบรรยายภาพ

                 ๒)  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  จากการประกวดการแต่งบทร้อยกรอง  กลอนลำ  และผญาอีสาน 

          รางวัลที่มอบให้ในครั้งนี้  รวม  ๖  รางวัล

IMG_6950 IMG_6951 IMG_6954 IMG_6964