คลังเก็บบล็อก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ  ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖

          วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  คุณครูวลัยรัตน์  บุญเนตร  พานางสาวพัชรี  ทองแสง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ไปเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ  (ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถหรือพระราชวงศ์ ที่เสด็จในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี)  จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี    ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖   เผื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ  พระมหากรุณาธิคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ระหว่างเวลา  ๐๘:๓๐ น. – ๑๖:๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   นักเรียนคนดังกล่าวได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  พร้อมเงินรางวัล  ๑,๕๐๐  บาท

100_6939 100_6917 100_6925 100_6926 100_6933 100_6935