คลังเก็บบล็อก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (กิจกรรมการประกวดการเขียนบรรยายภาพ และการแต่งบทร้อยกรอง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (กิจกรรมการประกวดการเขียนบรรยายภาพ และการแต่งบทร้อยกรอง)

              วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  บริเวณหน้าเสาธง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารจัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (พฤกษศาสตร์ศึกษา : ดอกชมจันทร์))   ตามโครงการรักการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่  ๑๕  มกราคม –  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖   โดยได้รับเกียรติจากนายดำรง  ใสแสง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียน  ดังนี้     

                 ๑)  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  จากการประกวดการเขียนบรรยายภาพ

                 ๒)  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  จากการประกวดการแต่งบทร้อยกรอง  กลอนลำ  และผญาอีสาน 

          รางวัลที่มอบให้ในครั้งนี้  รวม  ๖  รางวัล

IMG_6950 IMG_6951 IMG_6954 IMG_6964

พิธีมอบรางวัลโครงการรักการอ่านและกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (พฤกษศาสตร์ศึกษา : ดอกชมจันทร์)

พิธีมอบรางวัลโครงการรักการอ่านและกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (พฤกษศาสตร์ศึกษา : ดอกชมจันทร์)

          วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการรักการอ่าน  ได้แก่  

            ๑)  กิจกรรมการประกวดการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (ประเภททีม ๕ คน)

            ๒)  กิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (พฤกษศาสตร์ศึกษา : ดอกชมจันทร์) 

                   ๒.๑)  กิจกรรมการประกวดคำประพันธ์

                   ๒.๒)  กิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค์คำคม-สื่อภาพ ๓ มิติ (Pop up) ประเภททีม

     การนี้  นายดำรง  ใสแสง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียน  ณ  บริเวณหน้าเสาธง

IMG_6669 IMG_6671 IMG_6672 IMG_6674 IMG_6689 IMG_6695 IMG_6705 IMG_6706 IMG_6732