คลังเก็บบล็อก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (กิจกรรมการประกวดการเขียนบรรยายภาพ และการแต่งบทร้อยกรอง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (กิจกรรมการประกวดการเขียนบรรยายภาพ และการแต่งบทร้อยกรอง)

              วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  บริเวณหน้าเสาธง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารจัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (พฤกษศาสตร์ศึกษา : ดอกชมจันทร์))   ตามโครงการรักการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่  ๑๕  มกราคม –  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖   โดยได้รับเกียรติจากนายดำรง  ใสแสง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียน  ดังนี้     

                 ๑)  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  จากการประกวดการเขียนบรรยายภาพ

                 ๒)  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  จากการประกวดการแต่งบทร้อยกรอง  กลอนลำ  และผญาอีสาน 

          รางวัลที่มอบให้ในครั้งนี้  รวม  ๖  รางวัล

IMG_6950 IMG_6951 IMG_6954 IMG_6964

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนจากการประกวดแต่งบทเพลงประกอบทำนองเพลงที่ชื่นชอบและร้องเพลงที่แต่งการประกวดการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (ประเภททีม) : ชมจันทร์ (๗ มีนาคม ๒๕๕๖)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนจากการประกวดแต่งบทเพลงประกอบทำนองเพลงที่ชื่นชอบและร้องเพลงที่แต่งการประกวดการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (ประเภททีม)  : ชมจันทร์  (๗ มีนาคม ๒๕๕๖)

              วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  บริเวณหน้าเสาธง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารจัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล  จากการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (พฤกษศาสตร์ศึกษา : ดอกชมจันทร์))   ตามโครงการรักการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่  ๑๕  มกราคม –  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖   โดยได้รับเกียรติจากนายดำรง  ใสแสง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียน  ดังนี้     

                 ๑)  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  จากการประกวดแต่งบทเพลงประกอบทำนองเพลงที่ชื่นชอบและร้องเพลงที่แต่ง

                 ๒)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  จากการประกวดการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (ประเภททีม)  รางวัลที่มอบให้ในครั้งนี้  รวม  ๑๑  รางวัล

IMG_6877 IMG_6881 IMG_6887 IMG_6895 IMG_6898 IMG_6899 IMG_6902