คลังเก็บบล็อก

พิธีมอบรางวัลโครงการรักการอ่านและกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (พฤกษศาสตร์ศึกษา : ดอกชมจันทร์)

พิธีมอบรางวัลโครงการรักการอ่านและกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (พฤกษศาสตร์ศึกษา : ดอกชมจันทร์)

          วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการรักการอ่าน  ได้แก่  

            ๑)  กิจกรรมการประกวดการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (ประเภททีม ๕ คน)

            ๒)  กิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (พฤกษศาสตร์ศึกษา : ดอกชมจันทร์) 

                   ๒.๑)  กิจกรรมการประกวดคำประพันธ์

                   ๒.๒)  กิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค์คำคม-สื่อภาพ ๓ มิติ (Pop up) ประเภททีม

     การนี้  นายดำรง  ใสแสง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียน  ณ  บริเวณหน้าเสาธง

IMG_6669 IMG_6671 IMG_6672 IMG_6674 IMG_6689 IMG_6695 IMG_6705 IMG_6706 IMG_6732