คลังเก็บบล็อก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำเสนอรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (SAR)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นำเสนอรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (SAR)

         วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นำเสนอรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (SAR)  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ในรูปแบบเล่มเอกสารสรุปผล  สื่อ PowerPoint นำเสนอ  การจัดนิทรรศการผลงานครูและนักเรียน

IMG_7551 IMG_7553 IMG_7597