คลังเก็บบล็อก

วันภาษาไทยแห่งชาติ : ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

(ตรงกับวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ของทุกปี)

 

ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ

          สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีในปี  ๒๕๔๒  ได้ประกาศให้วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ของทุกปี  เป็น  “วันภาษาไทยแห่งชาติ”  โดยถือกำหนดจากวันที่  ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย ” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในวาระอันเป็นประวัติศาสตร์ครั้งนั้น  พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยที่มีคุณค่ายิ่งเกี่ยวกับภาษาไทยและการรักษาภาษาไทยให้บริสุทธิ์  ซึ่งได้แสดงให้ประจักษ์ถึงพระปรีชาพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยที่มีต่อการใช้ภาษาไทย จนเป็นที่ประทับใจผู้ร่วมประชุมครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่ง  ความว่า

                “เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้…สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็น ในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่า ๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก”

วัตถุประสงค์

             คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

              ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

              ๒. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

              ๓. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณ ค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติ ไทยตลอดไป

              ๔. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น

              ๕. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ นี้ เราจะใช้ภาษาไทยกันให้ถูกต้องตลอดไปนะครับ

วันภาษาไทยแห่งชาติที่เขื่องในพิทยาคาร ปี ๒๕๕๖

วันภาษาไทยแห่งชาติที่เขื่องในพิทยาคาร ปี ๒๕๕๖

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๖    ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร   ส่วนในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลให้ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  จำนวน ๓๓ ราย ณ บริเวณหน้าเสาธง  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนของโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารตระหนักถึงความสำคัญของวันภาษาไทย  เห็นคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกอันสำคัญยิ่งของชาติไทย  ร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย  

รายชื่อผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  ประจำปี ๒๕๕๖

ชื่อ-สกุลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

ตำแหน่ง

พระครูโอภาสธรรมโสภณ

เจ้าอาวาสวัดป่าศิลาเลข เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน (ธ)

นายเกษม  นามบุตร

นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน

นายถาวร  ครองยุทธ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจรูญลักษณ์  ทิมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธรรมนูญ  ใจเกื้อ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางภาณี  พิลารักษ์

ครู อันดับ คศ.๓

นางสาววลัยรัตน์  บุญเนตร

ครู อันดับ คศ.๓

นางสาวฉวีวรรณ  ครองยุทธ

ครู อันดับ คศ.๓

นางสาวแอนนา  รัตนภักดี

ครู อันดับ คศ.๓

นายสถาพร  สู่สุข

ครู อันดับ คศ.๑

นายปิตุพงษ์  ท่าค้อ

ครู อันดับ คศ.๑

นางรุ่งเดือนเพ็ญ  ศรีประนม

ครู อันดับ คศ.๓

นางปณิตา  ทางทอง

ครู อันดับ คศ.๓

นางมณีวัณ  บุญเฉลียว

ครู อันดับ คศ.๓

นายสถิตย์  ทองไทย

ครู อันดับ คศ.๓

นางอนงค์  โพธิ์ขาว

ครู อันดับ คศ.๓

นายธนชิต  ศรีสวัสดิ์

ครู อันดับ คศ.๓

นางนันทพร  ร่วมสุข

ครู อันดับ คศ.๒

นางพิไลวัลย์  เครือสิงห์

ครู อันดับ คศ.๓

นางหัสนา  เปียผึ้ง

ครู อันดับ คศ.๓

นางอรุณี  ทองผุด

ครู อันดับ คศ.๓

นางสุภิษฏา  การินทร์

ครู อันดับ คศ.๓

นายบัณฑิต  การินทร์

ครู อันดับ คศ.๓

นางสาวนงลักษณ์  เชื้อประทุม

ครู อันดับ คศ.๓

นางนพวรรณ  พาลี

ครู อันดับ คศ.๓

นายสมพร  สีแสด

ลูกจ้างประจำ

นางสาวพัชฎารินทร์  บุญสมยา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑

นางสาวสุจิตรา  พวงจันทร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑

นางสาวสุพรรณี  มาสุข

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑

นางสาวสุภาวดี  บุ้งทอง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑

นายอภิสิทธิ์  พานจำนงค์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖

นางสาวพัชรี  ทองแสง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

นางสาวศิรินันท์  พงษ์แสนพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

 

วันนี้นำภาพกิจกรรมมาฝากผู้ติดตาม ครับ

IMG_5270

คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า