คลังเก็บบล็อก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ การนิเทศเพื่อขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑๓ พ.ย. ๕๕)

          คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ได้เข้ารับการประชุมรับฟังนโยบายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙   การนิเทศเพื่อขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จัดโดยกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙  ในวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ณ  หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

This slideshow requires JavaScript.