คลังเก็บบล็อก

มอบรางวัล “กิจกรรมตอบปัญหาวรรณกรรม” สีสันวรรณกรรม

มอบรางวัล “กิจกรรมตอบปัญหาวรรณกรรม”  สีสันวรรณกรรม

          วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดพิธีมอบรางวัล “กิจกรรมตอบปัญหาวรรณกรรม”  สีสันวรรณกรรม ตามโครงการรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ระดับ ม.ต้นและ  ม.ปลาย  การนี้ ท่าน ผอ.ว่าที่ ร.ต. กมล  สาดศรี  รอง ผอ. ดำรง  ใสแสง  รอง ผอ. ถาวร  ครองยุทธ  และ รอง ผอ. ธรรมนูญ  ใจเกื้อ  ให้เกียรติมอบรางวัลหนังสือวรรณกรรมแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล รวม ๒๐  คน  ณ  บริเวณหน้าเสาธง

IMG_6267 IMG_6268 IMG_6272 IMG_6275 IMG_6290 IMG_6291 IMG_6301

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวรรณกรรม ตามโครงการรักการอ่าน “สีสันวรรณกรรม” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวรรณกรรม  ตามโครงการรักการอ่าน  “สีสันวรรณกรรม”   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

         วันที่ ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวรรณกรรม    ตามโครงการรักการอ่าน  “สีสันวรรณกรรม”   ระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย  ระหว่าง เวลา  ๐๘:๐๐ น. –  ๐๙:๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ของโรงเรียน  มีนักเรียนระดับ  ม.๔-ม.๖  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้รวม  ๕๕  ทีม  (ทีมละ  ๒  คน)  การแข่งขันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ผลปรากฏดังนี้

รางวัลชนะเลิศ  (ทีมที่ ๓๗)

          ๑.  นางสาววราภรณ์  ชูแก้ว   ชั้น  ม.๕/๑

          ๒.  นางสาวพรธิวา    สิงสันต์   ชั้น  ม.๕/๑

รางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ ๑  (ทีมที่  ๔๑)

          ๑.  นางสาวกันทิมา   ทับทิมหิน   ชั้น  ม.๕/๒

          ๒.  นางสาววันวิสาข์   บุญเต็ม    ชั้น  ม.๕/๒

รางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ ๒   (ทีมที่  ๔๙)

          ๑.  นางสาวณัฐวรรณ  นนทะกา   ชั้น  ม.๕/๑

          ๒.  นางสาวสุดารัตน์  เป็งเส้า    ชั้น  ม.๕/๑

รางวัลชมเชย   อันดับ ๑   (ทีมที่  ๓๓)  

          ๑.  นางสาวกฤตยา  ลาพันธ์  ชั้น  ม.๔/๑

          ๒.  นางสาวธิดารัตน์   ศรีสวัสดิ์    ชั้น  ม.๔/๑

รางวัลชมเชย   อันดับ ๒   (ทีมที่  ๕๑)  

          ๑.  นางสาวไพลิน   วงศ์ตรี  ชั้น  ม.๖/๑

          ๒.  นางสาวสุนารี  อินอร่าม   ชั้น  ม.๖/๑

IMG_5609

IMG_5560

IMG_5653

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวรรณกรรม ตามโครงการรักการอ่าน “สีสันวรรณกรรม” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวรรณกรรม  ตามโครงการรักการอ่าน  “สีสันวรรณกรรม”   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          วันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวรรณกรรม    ตามโครงการรักการอ่าน  “สีสันวรรณกรรม”   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระหว่าง เวลา  ๐๘:๐๐ น. –  ๐๙:๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ของโรงเรียน  มีนักเรียนระดับ  ม.๑-ม.๓  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้รวม  ๘๑  ทีม  (ทีมละ  ๒  คน)  การแข่งขันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ผลปรากฏดังนี้

รางวัลชนะเลิศ  (ทีมที่ ๒๘)

          ๑.  นายฐณะวัฒน์   ครองยุทธ   ชั้น  ม.๓/๑

          ๒.  นายเด่นศักดิ์   เกษแก้ว   ชั้น  ม.๓/๑

รางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ ๑  (ทีมที่  ๗๔)

          ๑.  เด็กหญิงสรวงสุดา  สาศรีเมือง   ชั้น  ม.๒/๑

          ๒.  เด็กหญิงธนภรณ์   ศรีสรรพ์   ชั้น  ม.๒/๑

รางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ ๒   (ทีมที่  ๓๑)

          ๑.  นางสาวทิตยาพร  ครองยุทธ   ชั้น  ม.๓/๑

          ๒.  นางสาวอภิรดี   เสนสาย    ชั้น  ม.๓/๑

รางวัลชมเชย   อันดับ ๑   (ทีมที่  ๗๑)  

          ๑.  เด็กหญิงวรรณวิภา  ศิลารัตน์   ชั้น  ม.๒/๑

          ๒.  เด็กหญิงภนิตา   ชำนาญ    ชั้น  ม.๒/๑

รางวัลชมเชย   อันดับ ๒   (ทีมที่  ๑๕)  

          ๑.  เด็กหญิงจิราภรณ์  ชินทวัน  ชั้น  ม.๓/๒

          ๒.  เด็กหญิงลักขณา   เทียนศรี    ชั้น  ม.๓/๒

IMG_0001 IMG_5418 IMG_5419 IMG_5421 IMG_5422 IMG_5423 IMG_5424 IMG_5425 IMG_5427 IMG_5428 IMG_5429 IMG_5430 IMG_5431 IMG_5432 IMG_5433 IMG_5434 IMG_5435 IMG_5436 IMG_5437 IMG_5438 IMG_5439 IMG_5440 IMG_5441 IMG_5442 IMG_5443 IMG_5446 IMG_5447 IMG_5449 IMG_5451 IMG_5452 IMG_5453 IMG_5454 IMG_5455 IMG_5456 IMG_5457 IMG_5459 IMG_5460 IMG_5461 IMG_5462 IMG_5463 IMG_5464 IMG_5465 IMG_5466 IMG_5469 IMG_5471 IMG_5472 IMG_5475 IMG_5476 IMG_5478 IMG_5479 IMG_5480 IMG_5481 IMG_5482 IMG_5484 IMG_5486 IMG_5487 IMG_5488 IMG_5489 IMG_5490 IMG_5491 IMG_5492 IMG_5493 IMG_5495 IMG_5496 IMG_5498 IMG_5499 IMG_5500 IMG_5501 IMG_5502 IMG_5503