คลังเก็บบล็อก

พิธีมอบรางวัลโครงการรักการอ่านและกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (พฤกษศาสตร์ศึกษา : ดอกชมจันทร์)

พิธีมอบรางวัลโครงการรักการอ่านและกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (พฤกษศาสตร์ศึกษา : ดอกชมจันทร์)

          วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการรักการอ่าน  ได้แก่  

            ๑)  กิจกรรมการประกวดการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (ประเภททีม ๕ คน)

            ๒)  กิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ : งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร (พฤกษศาสตร์ศึกษา : ดอกชมจันทร์) 

                   ๒.๑)  กิจกรรมการประกวดคำประพันธ์

                   ๒.๒)  กิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค์คำคม-สื่อภาพ ๓ มิติ (Pop up) ประเภททีม

     การนี้  นายดำรง  ใสแสง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียน  ณ  บริเวณหน้าเสาธง

IMG_6669 IMG_6671 IMG_6672 IMG_6674 IMG_6689 IMG_6695 IMG_6705 IMG_6706 IMG_6732

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวรรณกรรม ตามโครงการรักการอ่าน “สีสันวรรณกรรม” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวรรณกรรม  ตามโครงการรักการอ่าน  “สีสันวรรณกรรม”   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          วันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวรรณกรรม    ตามโครงการรักการอ่าน  “สีสันวรรณกรรม”   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระหว่าง เวลา  ๐๘:๐๐ น. –  ๐๙:๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ของโรงเรียน  มีนักเรียนระดับ  ม.๑-ม.๓  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้รวม  ๘๑  ทีม  (ทีมละ  ๒  คน)  การแข่งขันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ผลปรากฏดังนี้

รางวัลชนะเลิศ  (ทีมที่ ๒๘)

          ๑.  นายฐณะวัฒน์   ครองยุทธ   ชั้น  ม.๓/๑

          ๒.  นายเด่นศักดิ์   เกษแก้ว   ชั้น  ม.๓/๑

รางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ ๑  (ทีมที่  ๗๔)

          ๑.  เด็กหญิงสรวงสุดา  สาศรีเมือง   ชั้น  ม.๒/๑

          ๒.  เด็กหญิงธนภรณ์   ศรีสรรพ์   ชั้น  ม.๒/๑

รางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ ๒   (ทีมที่  ๓๑)

          ๑.  นางสาวทิตยาพร  ครองยุทธ   ชั้น  ม.๓/๑

          ๒.  นางสาวอภิรดี   เสนสาย    ชั้น  ม.๓/๑

รางวัลชมเชย   อันดับ ๑   (ทีมที่  ๗๑)  

          ๑.  เด็กหญิงวรรณวิภา  ศิลารัตน์   ชั้น  ม.๒/๑

          ๒.  เด็กหญิงภนิตา   ชำนาญ    ชั้น  ม.๒/๑

รางวัลชมเชย   อันดับ ๒   (ทีมที่  ๑๕)  

          ๑.  เด็กหญิงจิราภรณ์  ชินทวัน  ชั้น  ม.๓/๒

          ๒.  เด็กหญิงลักขณา   เทียนศรี    ชั้น  ม.๓/๒

IMG_0001 IMG_5418 IMG_5419 IMG_5421 IMG_5422 IMG_5423 IMG_5424 IMG_5425 IMG_5427 IMG_5428 IMG_5429 IMG_5430 IMG_5431 IMG_5432 IMG_5433 IMG_5434 IMG_5435 IMG_5436 IMG_5437 IMG_5438 IMG_5439 IMG_5440 IMG_5441 IMG_5442 IMG_5443 IMG_5446 IMG_5447 IMG_5449 IMG_5451 IMG_5452 IMG_5453 IMG_5454 IMG_5455 IMG_5456 IMG_5457 IMG_5459 IMG_5460 IMG_5461 IMG_5462 IMG_5463 IMG_5464 IMG_5465 IMG_5466 IMG_5469 IMG_5471 IMG_5472 IMG_5475 IMG_5476 IMG_5478 IMG_5479 IMG_5480 IMG_5481 IMG_5482 IMG_5484 IMG_5486 IMG_5487 IMG_5488 IMG_5489 IMG_5490 IMG_5491 IMG_5492 IMG_5493 IMG_5495 IMG_5496 IMG_5498 IMG_5499 IMG_5500 IMG_5501 IMG_5502 IMG_5503