คลังเก็บบล็อก

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ Google Site”

         ครูภาษาไทยในนามกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ-งานกิจการนักเรียนฯ-งานห้องสมุด-งานประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ Google Site”  วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน  ดำเนินการโดยคณะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต  รุ่น ๗  (ภาคพิเศษ)  รุ่น ๕ (ภาคปกติ)  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนการสอน

IMG_5840คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า